Ochrana súkromia

Táto politika ochrany súkromia stanovuje, ako New Advert Solutions používa a chráni všetky informácie, ktoré poskytujete New Advert Solutions pri používaní tejto webovej stránky.

New Advert Solutions sa snaží zabezpe?i?, aby vaše súkromie bolo chránené. Ak vás žiadame na našich stránkach o poskytnutie ur?itých informácií, pod?a ktorých vieme, že ide o vás, potom si môžete by? istí, že budú použité iba v súlade s týmto prehlásením o ochrane súkromia.

New Advert Solutions môže zmeni? túto politiku ?as od ?asu tak, že aktualizuje túto stránku. Mali by ste skontrolova? túto stránku raz za ?as, aby ste sa ubezpe?ili, že ste spokojní s prípadnými zmenami. Táto politika je ú?inná od 24. mája 2018.

?o zbierame

Môžeme zhromaž?ova? nasledujúce informácie:

  • meno
  • kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy
  • demografické informácie, ako sú lokalita pobytu
  • ?alšie informácie týkajúce sa zákazníckych prieskumov a / alebo ponuky

?o budeme robi? s informáciami, ktoré zhromaž?ujeme

Potrebujeme tieto informácie, aby sme porozumeli vašim potrebám a aby sme vám tak mohli poskytnú? lepšie služby, a najmä z nasledovných dôvodov:

  • Vnútorné vedenie záznamov.
  • Môžeme použi? informácie pre zlepšenie našich produktov a služieb.
  • Môžeme pravidelne zasiela? reklamné e-maily o nových produktoch, špeciálnych ponukách alebo iné informácie, ktoré si myslíme, že by vás mohli zaujíma? pomocou e-mailovej adresy, ktoré ste poskytli.
  • ?as od ?asu, môžeme tiež použi? vaše informácie, aby sme vás kontaktovali na ú?ely výskumu trhu.
  • Môžeme vás kontaktova? e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou.
  • Môžeme použi? tieto informácie, aby sme prispôsobili naše webové stránky pod?a Vašich záujmov.

Zabezpe?enie

Robíme všetko preto, aby boli vaše informácie v bezpe?í. Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu alebo zverejnenia, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpe?enie informácií, ktoré zhromaž?ujeme online.

ZmeniĹĄ nastavenia sĂşkromia