Ako používame cookies

Cookie je malý súbor, ktorý žiada o povolenie na uloženie na vašom pevnom disku. Akonáhle budete súhlasi?, je súbor pridaný a cookie pomôže analyzova? prevádzku na sieti, alebo vás spozna? pri návšteve ur?itej stránky. Cookies umož?ujú webovým aplikáciam reagova? na vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobi? svoje operácie pre vaše potreby, to, ?o sa vám pá?i ?i nepá?i, tým, že zhromaž?uje a pamätá si informácie o vašich preferenciách.

Používame cookies na rozpoznanie toho, ktoré stránky sú používané. To nám pomáha analyzova? dáta o prevádzke webovej stránky a zlepši? tak naše stránky, aby sa prispôsobili potrebám zákazníkov. My takéto informácie používame len na štatistické ú?ely analýzy a potom sú dáta odstránené zo systému.

Celkovo, cookies nám pomáhajú poskytnú? vám lepšie webové stránky tým, že nám umož?ujú sledova?, aké stránky sú pre vás užito?né a ktoré nie. Cookie nám v žiadnom prípade nedovo?uje prístup k vášmu po?íta?u alebo akýchko?vek informácií o vás, okrem údajov, o ktoré sa s nami budete chcie? podeli?.

Môžete si vybra?, ?i cookie povolíte alebo odmietnete. Vä?šina webových prehliada?ov cookies automaticky akceptuje, ale vä?šinou je možné zmeni? nastavenia prehliada?a tak, aby cookies odmietal, ak si to prajete. To vám však môže zabráni? naplno využi? túto webovú stránku.

V prípade otázok oh?adom ochrany súkromia nás kontaktujte na info@kodqr.sk

ZmeniĹĄ nastavenia sĂşkromia