Podmienky používania

Prevádzkovateľom internetového portálu www.kodqr.sk je spoločnosť New Advert Solutions, 36 Gleann Rua, Renmore, Galway, Írska republika (ďalej len 'prevádzkovateľ').

Internetový portál (ďalej len Portál) je informačné a propagačné médium pozostávajúce z poskytovaných služieb a obsahu dodávaného Prevádzkovateľom a tretími stranami, verejne prístupné širokej verejnosti prostredníctvom medzinárodnej počítačovej siete internet. Súčasťou Portálu je jej grafická podoba, podoba zdrojového textu i preloženého kódu zaznamenaného na akomkoľvek hmotnom nosiči.

Prístup na internetový portál www.kodqr.sk a jeho použitie podlieha podmienkam uvedeným nižšie. Vstupom na túto webovú stránku vyslovujete s uvedenými podmienkami súhlas. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto lokalitu. Všetky dokumenty, materiály, ilustrácie či texty uverejnené na tejto webovej stránke sú duševným vlastníctvom prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľ má k týmto udelený súhlas ich vlastníka. Prevádzkovateľ umožňuje prezeranie, preberanie a tlač materiálov a informácii uverejnených prostredníctvom tejto webovej stránky iba na osobné, nekomerčné používanie. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať obsah (materiál) uverejnený na tejto webovej stránke alebo akejkoľvek inej webovej stránke prevádzkovanej prevádzkovateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného prevádzkovateľom. Materiál sa môže používať len pre vlastnú osobnú potrebu a nesmie sa použiť pre komerčné alebo podobné účely. Pri použití materiálu sa nesmú robiť žiadne zmeny, úpravy, doplnky a pod. a všetky materiály sa musia použiť spolu s textom, ktorý k materiálu patrí, a neporušené musia ostať všetky vyhlásenia o autorských právach, ochranných známkach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Neoprávnené používanie materiálov z webovej stránky prevádzkovateľa môže byť posudzované ako porušenie právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce zo záruky, ktoré sa vzťahujú na škody materiálneho alebo ideového typu, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií resp. použitím chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, aj to aj v prípade nedbanlivostného zavinenia. Všetky ponuky sú nezáväzné. Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti webovej stránky alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo uverejnenie čiastočne alebo definitívne zastaviť. Berte, prosím, na vedomie, že uvedené informácie nemusia byť aktuálne. Odporúčame Vám preto, overiť si akúkoľvek informáciu získanú na tejto webovej stránke predtým, ako ju v akejkoľvek forme použijete. Ak potrebujete informácie o našich produktoch a službách kontaktuje nás, prosím, priamo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu ňou prevádzkovanej webovej stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania webovej stránky alebo na nej uverejnených materiálov. Všetky informácie, produkty, materiály, služby a rady obsiahnuté na tejto webovej stránke alebo poskytnuté touto webovej stránkou, vrátane všetkého textu, grafiky, liniek, animácií, java scriptov, cookies, produktov a materiálov sa poskytujú bez akýchkoľvek záruk, garancií alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implikovaných. Okrem toho prevádzkovateľ negarantuje, že táto webová stránka bude fungovať bezchybne alebo že táto webová stránka a jej server sú bez počítačových vírusov a iných škodlivých efektov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu ňou prevádzkovanej webovej stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania webovej stránky alebo uverejnených materiálov.

Niekedy poskytujeme z našich stránok prístup k iným webovej stránkach. Ale akékoľvek produkty alebo informácie ponúkané na takýchto stránkach, ku ktorým sa dostanete cez našu stránku, neschvaľujeme ani neodsúhlasujeme. Nedávame žiadne záruky týkajúce sa obsahu alebo presnosti materiálov na takýchto webovej stránkach. Ak sa rozhodnete vstúpiť na prepojené web stránky tretích strán, robíte tak na vlastné riziko. Skontrolujte si Uniform Resource Locator (URL) adresu uvedenú vo vašom internetovom prehliadači, aby ste videli, či ste stále na stránke prevádzkovanej prevádzkovateľom alebo ste sa presunuli na inú stránku. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku používania webovej stránok tretích osôb.

Používateľ sa zaväzuje používať Lokalitu iba v súlade s právom. Používateľ nesmie na Lokalitu zasielať a umiestňovať akýkoľvek obsah, ktorý zasahuje neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä ten, ktorý je protiprávny, výhražný, ohováračský, nekalosúťažný, nactiutŕhačský, urážlivý, týravý, hanlivý, škodlivý, zasahujúci do práva na ochranu osobnosti a súkromia, odporný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný, vulgárny a obscénny, narušujúci práva inej osoby, podporujúci konanie kvalifikovateľné ako trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt. Používateľ zodpovedá v plnom rozsahu za obsah, ktorý zasiela na Lokalitu na účel zverejnenia.

Posledná aktualizácia všeobecných podmienok používania webovej stránky: 24. 2. 2019.

Zmeniť nastavenia súkromia