Podmienky používania

Prevádzkovate?om internetového portálu www.kodqr.sk je spolo?nos? New Advert Solutions, 36 Gleann Rua, Renmore, Galway, Írska republika (?alej len 'prevádzkovate?').

Internetový portál (?alej len Portál) je informa?né a propaga?né médium pozostávajúce z poskytovaných služieb a obsahu dodávaného Prevádzkovate?om a tretími stranami, verejne prístupné širokej verejnosti prostredníctvom medzinárodnej po?íta?ovej siete internet. Sú?as?ou Portálu je jej grafická podoba, podoba zdrojového textu i preloženého kódu zaznamenaného na akomko?vek hmotnom nosi?i.

Prístup na internetový portál www.kodqr.sk a jeho použitie podlieha podmienkam uvedeným nižšie. Vstupom na túto webovú stránku vyslovujete s uvedenými podmienkami súhlas. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, túto lokalitu. Všetky dokumenty, materiály, ilustrácie ?i texty uverejnené na tejto webovej stránke sú duševným vlastníctvom prevádzkovate?a alebo prevádzkovate? má k týmto udelený súhlas ich vlastníka. Prevádzkovate? umož?uje prezeranie, preberanie a tla? materiálov a informácii uverejnených prostredníctvom tejto webovej stránky iba na osobné, nekomer?né používanie. Zakazuje sa akýmko?vek spôsobom meni?, rozmnožova?, verejne zobrazova?, rozširova? obsah (materiál) uverejnený na tejto webovej stránke alebo akejko?vek inej webovej stránke prevádzkovanej prevádzkovate?om bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného prevádzkovate?om. Materiál sa môže používa? len pre vlastnú osobnú potrebu a nesmie sa použi? pre komer?né alebo podobné ú?ely. Pri použití materiálu sa nesmú robi? žiadne zmeny, úpravy, doplnky a pod. a všetky materiály sa musia použi? spolu s textom, ktorý k materiálu patrí, a neporušené musia osta? všetky vyhlásenia o autorských právach, ochranných známkach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Neoprávnené používanie materiálov z webovej stránky prevádzkovate?a môže by? posudzované ako porušenie právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov.

Prevádzkovate? nezodpovedá za aktuálnos?, správnos?, úplnos? alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky vo?i prevádzkovate?ovi vyplývajúce zo záruky, ktoré sa vz?ahujú na škody materiálneho alebo ideového typu, ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií resp. použitím chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylú?ené, aj to aj v prípade nedbanlivostného zavinenia. Všetky ponuky sú nezáväzné. Prevádzkovate? si výslovne vyhradzuje právo zmeni?, doplni? alebo vymaza? ?asti webovej stránky alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo uverejnenie ?iasto?ne alebo definitívne zastavi?. Berte, prosím, na vedomie, že uvedené informácie nemusia by? aktuálne. Odporú?ame Vám preto, overi? si akúko?vek informáciu získanú na tejto webovej stránke predtým, ako ju v akejko?vek forme použijete. Ak potrebujete informácie o našich produktoch a službách kontaktuje nás, prosím, priamo. Prevádzkovate? si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu ?ou prevádzkovanej webovej stránky. Prevádzkovate? nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania webovej stránky alebo na nej uverejnených materiálov. Všetky informácie, produkty, materiály, služby a rady obsiahnuté na tejto webovej stránke alebo poskytnuté touto webovej stránkou, vrátane všetkého textu, grafiky, liniek, animácií, java scriptov, cookies, produktov a materiálov sa poskytujú bez akýchko?vek záruk, garancií alebo podmienok akéhoko?vek druhu, ?i už výslovných alebo implikovaných. Okrem toho prevádzkovate? negarantuje, že táto webová stránka bude fungova? bezchybne alebo že táto webová stránka a jej server sú bez po?íta?ových vírusov a iných škodlivých efektov. Prevádzkovate? si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu obsahu ?ou prevádzkovanej webovej stránky. Prevádzkovate? nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania webovej stránky alebo uverejnených materiálov.

Niekedy poskytujeme z našich stránok prístup k iným webovej stránkach. Ale akéko?vek produkty alebo informácie ponúkané na takýchto stránkach, ku ktorým sa dostanete cez našu stránku, neschva?ujeme ani neodsúhlasujeme. Nedávame žiadne záruky týkajúce sa obsahu alebo presnosti materiálov na takýchto webovej stránkach. Ak sa rozhodnete vstúpi? na prepojené web stránky tretích strán, robíte tak na vlastné riziko. Skontrolujte si Uniform Resource Locator (URL) adresu uvedenú vo vašom internetovom prehliada?i, aby ste videli, ?i ste stále na stránke prevádzkovanej prevádzkovate?om alebo ste sa presunuli na inú stránku. Prevádzkovate? nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku používania webovej stránok tretích osôb.

Používate? sa zaväzuje používa? Lokalitu iba v súlade s právom. Používate? nesmie na Lokalitu zasiela? a umiest?ova? akýko?vek obsah, ktorý zasahuje neprípustným spôsobom do práv tretích osôb najmä ten, ktorý je protiprávny, výhražný, ohovára?ský, nekalosú?ažný, nactiut?ha?ský, urážlivý, týravý, hanlivý, škodlivý, zasahujúci do práva na ochranu osobnosti a súkromia, odporný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný, vulgárny a obscénny, narušujúci práva inej osoby, podporujúci konanie kvalifikovate?né ako trestný ?in, priestupok alebo iný správny delikt. Používate? zodpovedá v plnom rozsahu za obsah, ktorý zasiela na Lokalitu na ú?el zverejnenia.

Posledná aktualizácia všeobecných podmienok používania webovej stránky: 24. 2. 2019.

ZmeniĹĄ nastavenia sĂşkromia